History


2019

・ 배우 양미경 영입

・ 배우 박유나 영입

・ 김민정 코리아드라마어워즈(KDA) TV여자 최우수상 수상

・ 배우 김민정 영입


2018

・ 배우 유인영 영입

・ 배우 감우성 영입

・ 주식회사 WIP(더블유아이피) 설립WIP ENTERTAINMENT


A.  서울특별시 강남구 봉은사로 479, 17층

(주)더블유아이피

T.  02-6952-2486   ㅣ   F.  02-6930-4151

E.  wiplabel2019@gmail.com

Copyright ⓒ 2020. WIP Ent. All Rights Reserved.

WIP ENTERTAINMENT

A.  서울특별시 강남구 봉은사로 479, 17층

T.  02-6952-2486   ㅣ   F.  02-6930-4151  ㅣ   E.  wiplabel2019@gmail.com